11/22/05

Oy Vey!

Why is this stuff so interesting to me? I'm so farblondzhet.
Wikipedia: Yiddish words & phrases ...

Shalom aleichem.